Aerng bvv (590).jpg

ABOUT

วัตถุประสงค์หลักของ “Art for All” มุ่งปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ เพื่อประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดี และมีคุณค่าต่อสังคม สร้างเจตคติและค่านิยมอันดีงามของสังคมต่อเพื่อนมนุษย์โดยเคารพในความหลากหลาย และมุ่งเน้นทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
จึงเป็นที่มาของ “พันธกิจ” ของโครงการ ที่มุ่งเน้น
“การสร้างคุณค่าชีวิตให้กับผู้พิการและก้าวสู่วันข้างหน้า ด้วยการสร้างความสุขสงบในชีวิตให้กับผู้ต้องขัง รวมถึงการสร้าง มรดกทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อความมั่นคงของชาติ

 

ACTIVITIES

โครงการ Art for All เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ โดยอาศัยศิลปะเป็นเครื่องมือกล่อมเกลาจิตใจ ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร นับเป็นนวัตกรรมที่ริเริ่มในประเทศไทยที่จัดให้เยาวชนปกติและเยาวชนพิการทุกประเภทได้พัฒนาร่วมกันโดยคนตาบอดทำหน้าที่เสมือนเป็น ปาก – หู คนหูหนวกช่วยทำหน้าที่เป็นตา คนพิการแขน – ขาเป็นปัญญา คนปัญญาอ่อนที่มีร่างกายสมบูรณ์เป็นร่างกายให้กับเพื่อนในกลุ่ม ผ่านการประสานของคนไม่พิการที่มีจิตเมตตา จึงเกิดเป็นแนวคิด “๕ คน รวมเป็น ๑ อัจฉริยะ” ซึ่งทำให้ได้รับการตอบรับจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงปัจเจกบุคคล ทั้งจากภายในและต่างประเทศด้วยดีตลอดมา ส่งผลให้โครงการได้รับ การคัดเลือกให้เป็นโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี ๒๕๔๕ สาขาพัฒนาสังคม (ด้านพัฒนาผู้ด้อยโอกาส) จากสำนักงานเอกลักษณ์แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี และรางวัล “สังข์เงิน” ประเภท “องค์กร” จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๗ ปัจจุบันมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามปณิธานความคิดสร้างสรรค์ควบคู่คุณธรรม นำความสุข และปรัชญา “ก้าวข้ามขีดจำกัด” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี อาทิ การจัดประชุมวิชาการ การสัมมนา กิจกรรมค่าย Art for All ประจำปี นิทรรศการแสดงผลผลงานศิลปะ ฯลฯ

 
ชมเชย_ประสงค์_PSK5269.jpg

VOLUNTEERS DRIVEN

We are Powered by volunteers. Under the philosophy "Overcome limitation"
พวกเราขับเคลื่อนด้วยพลังจิตอาสา ภายใต้ปรัชญา "ก้าวข้ามขีดจำกัด"

ภาพกิจกรรมคอนเสิร์ต HEART FOR ALL

25 สิงหาคม 2561 ณโรงละครแห่งชาติ

 

ART FOR ALL VILLAGE

For the Sustainable Development

 

พระมหากรุณาธิคุณ

IMG_25477.jpg

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

Princess Sirivannavari Nariratana

ทรงเสด็จเยี่ยมค่ายและทรงเป็นวิทยากรประจำฐานกิจกรรม Art for All  พ.ศ. 2545-2550

ASA_2184.jpg

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

Princess Maha Chakri Sirindhorn

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริเพื่อช่วยให้ก้าวข้ามขีดจำกัดสภาพแวดล้อมทางกายไปสู่ความสงบศานติทางใจ เพื่อสร้างแนวทางพัฒนาชีวิตท่ามกลางเงื่อนไขการมีโซ่ตรวนต่างอาภรณ์ ให้จุดสว่างในความมืดที่สุดของจิตวิญญาณมนุษย์ในแดนประหาร

 

“จะช่วยเหลืองาน Art for All ต่อไป...เท่าที่มีชีวิตอยู่”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดำ
ศิลปินแห่งชาติ

 
 

"ศิลปะนั้นไซร้...มีไว้เพื่อมวลมนุษย์
การใช้ศิลปะเพื่อกล่อมเกลาจิตใจ ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร ตลอดจนการสร้างสภาวะสะเทือนใจ โดยการรวมบุคคลที่มีประสบการณ์ ทางร่างกายแตกต่างกัน มาเป็นเงาสะท้อนความคิดและจิตวิญญาณ"
"Art...Is for Us All...
If sports are essential to having a strong, healthy body, and education serves to develop our intellect, then it is art that nurtures the soul and brings us feelings of peace and joy."

Professor Dr.Channarong Pornrungroj
Art for All Foundation President

 
 

GET INVOLVED

Your support is important to our work at มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art For All. There are many ways you can contribute towards our causes, and every little bit that you commit goes a long way in helping us fulfil our mission. Learn more about how you can get involved and take advantage of the opportunity to do some good. สอบถามเพิ่มเติม 089-205-6311, 061-116-1669

Debit Card

MAKE A DONATION

ช่องทางแบ่งปันน้ำใจ
บัญชีออมทรัพย์  “มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์”
เลขที่ 152-4-34995-6
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์
สอบถามเพิ่มเติม 089-205-6311, 061-116-1669

Two Men Shaking Hands

PARTNER WITH US

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้โดยโอกาสกับมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์

Volunteers

BE A VOLUNTEER

We are Powered by volunteers. Under the philosophy "Overcome limitation"
พวกเราขับเคลื่อนด้วยพลังจิตอาสา ภายใต้ปรัชญา "ก้าวข้ามขีดจำกัด" สอบถามเพิ่มเติม 087-672-7258, 086-996-5253

 

COMMITTEE

Committed to the Cause

 

CHANNARONG PORNRUNGROJ ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

ประธานมูลนิธิ

DARUNEE THAMAPODOL นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล

กรรมการและเหรัญญิก

NANTRIKA KHANSUE รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ

รองประธาน

NOPPAWAN MANTHONG นางนพวรรณ แม้นทอง

รองประธาน

ANUCHART PALAKAWONG NA AYUTTAYA ว่าที่พันตรี ดร.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

กรรมการ

NIPOL CHAKSUDUL พลเรือเอกนิพนธ์ จักษุดุลย์

กรรมการ

STAFFS

 

SA-NGIAM RODRAM

พัสดุและรวบรวมผลงาน

PARTNERS

Valued Partnerships

Isuzu-logo-1974-3000x3000.png
CUlogo2.png
กฟผ logo.png
pruksa logo.jpg
Big-C.jpg
Bangkok Bank.jpg
 

CONTACT ART FOR ALL ติดต่อมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์

มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All)
299 ถนนประชาร่วมใจ31 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กทม. 10510 

โทรศัพท์ 087 672 7258 / 086 996 5253
อีเมล์ artforall.artforall@gmail.com


Art for All Foundation
299 Pracharuamjai 31 Rd. Saikongdintai Sub-district, Khlongsamwa District, Bangkok 10510, Thailand

 

©2018 by มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art For All. Proudly created with Wix.com

40100580_1851355701596835_48291086918588