3 พันธกิจหลัก

The Three Missions

วัตถุประสงค์หลักของ “Art for All” มุ่งปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ เพื่อประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดี  และมีคุณค่าต่อสังคม สร้างเจตคติและค่านิยมอันดีงามของสังคมต่อเพื่อนมนุษย์โดยเคารพในความหลากหลาย และมุ่งเน้นทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม


จึงเป็นที่มาของ “พันธกิจ” ของโครงการ ที่มุ่งเน้น  “การสร้างคุณค่าชีวิตให้กับผู้พิการและก้าวสู่วันข้างหน้า ด้วยการสร้างความสุขสงบในชีวิตให้กับผู้ต้องขัง รวมถึงการสร้างมรดกทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อความมั่นคงของชาติ”

5.สำรอง_สุชาดา 6.JPG

สร้างคุณค่าชีวิต

Mission2.png

สร้างความสุขสงบในชีวิต

Doi2.png

สร้างมรดกของชาติ

 

ART FOR ALL น้อมนำกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

จากศิลปะเพื่อเยาวชน พัฒนาไปสู่ศิลปะเพื่อผู้ต้องขังในเรือนจำ ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยให้ก้าวข้ามขีดจำกัดสภาพแวดล้อมทางกายไปสู่ความสงบศานติทางใจ เพื่อสร้างแนวทางพัฒนาชีวิตท่ามกลางเงื่อนไขการมีโซ่ตรวนต่างอาภรณ์ ให้จุดสว่างในความมืดที่สุดของจิตวิญญาณมนุษย์ในแดนประหาร

 

©2018 by มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art For All. Proudly created with Wix.com