รางวัลที่ 3_suthat chaithaweesap_01.jpg
ชมเชย_เวชยันต์_ธาราบำบัด.jpg
ชมเชย_ธนวินทร์.jpg
ชมเชย_suthat chaithaweesap_08.jpg
รางวัลที่ 1_เวชยันต์_ก้าวข้ามขีดจำกัด #2.jpg
ชมเชย_ประสงค์ _PSK5623.jpg
ชมเชย_ประสงค์_PSK5269.jpg

โครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๑ ART FOR ALL 2018

ความเป็นมา

โครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) ริเริ่มและดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ โดย  ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์ ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ และพลังอาสาสมัคร

         ตลอดระยะเวลากว่า ๒ ทศวรรษที่ผ่านมา มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์  (Art for All) ได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของ “ คน ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้พิการ / ผู้ด้อยโอกาส ภายใต้ปรัชญา“ ก้าวข้ามขีดจำกัด ”  เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพที่มีอยู่ ตลอดจนเชื่อมประสานและหลอมรวมความแตกต่างให้ทุกคนต่างช่วยเติมเต็มในศักยภาพซึ่งกันและกัน ด้วยการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือกล่อมเกลาจิตใจปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ และใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเอื้ออาทร ถือเป็นแนวทางในการพัฒนามนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพ

         ค่ายศิลปะ Art for All เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาศักยภาพของผู้ที่พิการ ที่มีการจัดสภาพแวดล้อมและหลักสูตรที่เอื้อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างเยาวชนทั้งที่พิการและไม่พิการทั้ง ๕ ประเภท ได้เรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นหาศักยภาพในตัวเอง เสริมสร้างคุณค่าของการมีชีวิตเสริมสร้างทักษะชีวิตและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ ๒๒

         สำหรับกิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๑ นี้ กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ รวมใจสร้างสรรค์ด้วยพลังแห่งศิลป์  ( Art for All>>>All for Art >>>Heart for All ) ด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนที่บกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว และสติปัญญา ตลอดจนเยาวขนที่ไม่พิการ ที่มีความแตกต่างทั้งร่างกายและจิตใจ ได้รับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ควบคู่คุณธรรม อย่างมีศักยภาพและมีความสุข ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในค่ายศิลปะ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ องค์การสหประชาชาติ และมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

 

หลักสูตร

 

หลักสูตรที่ ๑ การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ขั้นพื้นฐาน

เยาวชนพิการและไม่พิการ อายุระหว่าง  ๑๔ - ๑๗ ปี โดยไม่จำเป็นต้องมีความสามารถทางด้านศิลปะ จำนวน ๙๐ คน โดยจัดกลุ่มเยาวชนคละประเภทความพิการ เข้าเรียนรู้ รับการถ่ายทอดเทคนิค และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกันในฐานกิจกรรม สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป

สุชาดา 4.JPG
สาริณี_ศิลปะกับธรรมชาติ.jpg

หลักสูตรที่ ๒   การพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ

ครู-อาจารย์สอนศิลปะแขนงใดแขนงหนึ่ง/ผู้ปกครอง  จำนวน  ๓๐  คน โดยจัดให้หมุนเวียนเข้าไปเรียนรู้ รับการถ่ายทอดเทคนิควิธีการทำกิจกรรมกับเยาวชนพิการ รวมถึงการทำกิจกรรมในแต่ละฐานกิจกรรม

หลักสูตร ๓ การใช้ศิลปะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะจากต่างประเทศ จำนวน ๓๐ คน โดยจัดให้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคนิคการใช้ศิลปะในการพัฒนา       ผู้พิการ รวมถึงการทำกิจกรรมร่วมในฐานกิจกรรม

026_0339.JPG
16.พงศพัจน์_พี่ช่วยน้อง.jpg

หลักสูตร ๔ อาสาแบ่งปัน

อาสาสมัคร ประกอบด้วย นิสิต-นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆรวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีจิตอาสา จำนวน ๗๐ คน เพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัครให้รู้จักการให้และแบ่งปัน จัดอบรมให้ได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือผู้พิการ กระบวนการทำงานค่ายผ่านประสบการณ์จริงและมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

SCHEDULE

วัน เวลา และสถานที่การดำเนินกิจกรรม

อบรมอาสาสมัคร     จำนวน ๒ วัน   วันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๑

กิจกรรมค่ายศิลปะ    จำนวน ๓ วัน   วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ (แบบไป-กลับ)


 

PARTNERS

Valued Partnerships

Isuzu-logo-1974-3000x3000.png
CUlogo2.png
กฟผ logo.png
pruksa logo.jpg
Big-C.jpg
Bangkok Bank.jpg
 

©2018 by มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art For All. Proudly created with Wix.com